De algemene gebruikersvoorwaarden

Om de diensten van Videobiz te bereiken gelieve eerst de gebruikersvoorwaarden te aanvaarden

 1. GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITES VAN DE NV Bizbook (Videobiz, Bizbook.tv). De elementen van de websites van de nv Bizbook ('deze sites'), waarop tekst, afbeeldingen, audio- en videofragmenten, software en andere elementen kunnen staan (de 'inhoud') worden door de nv Bizbook enkel ter inlichting verschaft. Door naar deze site te gaan of door welk onderdeel van de inhoud dan ook te downloaden, gaat u ermee akkoord zich te binden aan de onderstaande voorwaarden ('onderhavige voorwaarden'). Indien u onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag u niet naar de site gaan of welk element van de inhoud dan ook downloaden.

 2. Aansprakelijkheidsbeperking. De nv Bizbook stelt alles in het werk om de correctheid en betrouwbaarheid van de inhoud deze sites te garanderen; aangezien de inhoud door de nv Bizbook echter op basis van verschillende bronnen werd samengesteld, wordt de informatie als dusdanig op basis van de beschikbare elementen geleverd.

 3. DE NV Bizbook KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD TEGENOVER DE GEBRUIKER OF EEN DERDE VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE EEN INVLOED HEBBEN OP DE INHOUD OF DE ELEMENTEN DIE AAN DEZE SITES VERBONDEN ZIJN; DE NV Bizbook BIEDT U NOCH DERDEN ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE INHOUD OF DE ELEMENTEN DIE AAN DEZE SITES VERBONDEN ZIJN EN MET NAME GARANTIES MET BETREKKING TOT VERVALSING, COMMERCIÊLE WAARDE OF BEWERKING VOOR BIJZONDERE DOELEINDEN.

  Deze sites bevatten links waarmee men naar websites kan gaan die niet door de nv Bizbook worden beheerd of gecontroleerd. De nv Bizbook levert deze links enkel om het u gemakkelijk te maken en is geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar ze heen leiden. De nv Bizbook neemt redelijke maatregelen om te zorgen voor de correctheid van de inhoud van deze sites maar kan niet garanderen dat de informatie die via voornoemde links wordt verschaft exact of volledig is. Ze biedt voor deze informatie geen enkele garantie tegen vervalsing, met betrekking tot de commerciële waarde of de bewerking voor bijzondere doeleinden. De nv Bizbook biedt ten slotte geen enkele garantie met betrekking tot de andere websites die u via deze sites kunt bezoeken. Het is geheel uw eigen verantwoordelijkheid u ervan te vergewissen dat de websites die u wenst te bezoeken vrij zijn van schadelijke elementen, zoals onder andere virussen.

  DE NV Bizbook KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INDIRECTE, BIJZONDERE SCHADE EN OVERMACHT INBEGREPEN, DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE SITES OF DE BESCHIKBARE OF GESUGGEREERDE INHOUD OP DEZE SITES OF ELKE ANDERE SITE DIE U VIA DEZE SITES KAN BEKIJKEN, OOK AL IS ZE OP DE HOOGTE VAN DERGELIJKE SCHADE MEEGEDEELD.

 4. Gebruik van deze sites. Het is strikt verboden de inhoud van deze sites geheel of gedeeltelijk te kopiëren, reproduceren, fragmenten over te nemen, in de verkoop te commercialiseren, te verhuren, verdelen of op een andere manier ter beschikking van derden te stellen voor al dan niet commerciële doeleindenof op een manier te gebruiken die niet strookt met de aard van de elementen op deze sites. Het is bovendien verboden op deze sites informatie of elementen over te brengen, publiceren, reproduceren of verspreiden:

  1. indien dit een inbreuk op de wet vormt of kan leiden tot vervolging van burgerlijk recht of indien dit oproept tot het stellen van handelingen die een inbreuk kunnen vormen op de wet of die kunnen leiden tot dergelijke vervolging;

  2. indien deze informatie of deze elementen beschermd zijn door auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten zonder toestemming van de houder van deze rechten (dit verbod geldt ook voor afgeleiden van voornoemde informatie of elementen) ; of

  3. indien dit een gebruik van deze sites inhoudt die indruist tegen de wet of netetiquette of indien dit schade kan berokkenen aan het gebruik van deze sites of het internet door andere gebruikers, met inbegrip van de verspreiding of overdracht van informatie of software waarin virussen of andere storende elementen verwerkt zijn.

 5. Ten slotte is het gebruik van deze sites voor wat het aantal opzoekingen betreft, beperkt tot:

 6. Auteursrechten. Alle informatie die op deze sites wordt gepubliceerd of op een andere manier via deze websites beschikbaar wordt gesteld, is auteursrechterlijk beschermd. De informatie en de auteursrechten op de informatie zijn eigendom van of worden beheerd door de nv Bizbook of de leveranciers van de informatie. U mag de informatie in de inhoud niet gebruiken of reproduceren, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel of educatief gebruik. Elk ander gebruik, reproductie, verspreiding of nieuwe transmissie van de inhoud is strikt verboden zonder schriftelijke toelating van de houder van de auteursrechten. U dient alle adviezen, informatie en wettelijke beperkingen zonder uitzondering te respecteren.

 7. Handelsmerken. De namen van alle producten, diensten of bedrijven die op deze site worden vermeld kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Het is verboden welk handelsmerk dan ook op deze site te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de nv Bizbook of de houder van de rechten op dit handelsmerk.

 8. Bescherming van de privé-sfeer. Elke persoon die zich kenbaar maakt heeft het recht gegevens betreffende zijn persoon op deze website te ontvangen en (kosteloos) elke onjuiste persoonlijke informatie omtrent zijn persoon recht te zetten.

  Op dezelfde manier mag elke persoon die zich kenbaar maakt, vragen om de gegevens omtrent zijn persoon te verwijderen.

  1. De verwijdering van een inschrijving in deze database is mogelijk door contact op te nemen met een administrator van de website Videobiz via het contactformulier.

  2. De aanvraag voor de verwijdering kan via fax worden aangevraagd op het volgende nummer +31 30-266 96 99. Zij moet worden vergezeld van een kopie van een identiteitsdocument van de persoon die de verwijdering vraagt.

  3. De aanvraag voor de verwijdering kan per gewone brief worden gedaan, gericht aan de administrator van de database (zie hieronder), samen met een kopie van een identiteitsdocument. De aanvragen van rechtspersonen moeten bovendien vergezeld zijn van een machtiging voor de vertegenwoordiging van de fysieke persoon die de aanvraag doet.

  4. Bizbook NV
   Middenweg 23
   3401 MB te Ijsselstein - Nederland

 9. Schadevergoeding. U verbindt zich ertoe de nv Bizbook schadeloos te stellen tegen alle schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke gerechtskosten met betrekking tot eventuele inbreuken op onderhavige voorwaarden door u of personen die de site in uw naam gebruiken of verdelen of informatie of andere elementen op deze site door u of personen die voor uw rekening gebruik maken overdragen.

 10. Wijzigingen. De nv Bizbook behoudt zich het recht voor elementen van de inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen en dit op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

 11. Diverse bepalingen. Onderhavige voorwaarden zijn een overeenkomst tussen de nv Bizbook en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van onderhavige site, die naar Belgisch recht wordt geregeld. Als de nv Bizbook niet aandringt op het strikt naleven van bepalingen in onderhavige voorwaarden of de naleving ervan niet controleert, betekent dit in geen geval dat deze bepaling niet langer geldig is. Het feit dat een van onderhavige voorwaarden nietig, ongeldig of anderzijds onuitvoerbaar zou worden verklaard door de bevoegde rechtbank heeft geen enkele invloed op de andere bepalingen van onderhavig document. Alle bezwaren en geschillen van welke aard dan ook zijn de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van Brussel.

a-z index ° BizBook ° Algemene voorwaarden ° Jobs ° Blog ° Contact ° FAQ ° Cookieverklaring